Privacy statement

Deze privacypolicy is van toepassing op onze dienstverlening en (het gebruik van) de website diamondfms.nl. Hierin wordt informatie verstrekt over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Diamond FMS B.V. (hierna: Diamond FMS) gevestigd te Nieuwkuijk 5253 CA, middelweg 6c.

Laatst gewijzigd op 13 november 2018

Wat doen wij?
Diamond FMS verwerkt de data die u via een contactformulier, via e-mail of op
andere wijze aan ons verstrekt door het opslaan en bewaren van uw naam,
e-mailadres, telefoonnummer en eventueel correspondentie en financiële gegevens.
Daarnaast verzamelt Diamond FMS via cookies technische data, van websitebezoekers, waaronder het IP-adres, browsergegevens, apparaatgegevens, de
tijdsduur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de volgorde daarvan.


Waarom?
Diamond FMS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:

- Het beantwoorden van uw vragen;
- Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals het verzenden van de nieuwsbrief;
- Technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de website en het
genereren van gebruikersstatistieken;
- Het leveren van de door u gevraagde diensten.

Indien Diamond FMS uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal u hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe
verwerking en waar nodig uw toestemming vragen.


Grondslag verwerking persoonsgegevens
Diamond FMS verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– Wettelijke verplichting(en)(zoals het bijhouden van een financiële administratie);
– Uitvoering van de overeenkomst (om de gevraagde diensten te kunnen leveren);
– Uw toestemming (om u aan te melden voor onze nieuwsbrief);
– Gerechtvaardigd belang (voor het plaatsen van functionele en analytische
cookies).

Cookies
Diamond FMS maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn technische
cookies, sessie cookies en analytische cookies.

Bewaartermijn
Diamond FMS bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking
dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Derde ontvangers
Voor bepaalde werkzaamheden worden door Diamond FMS derde partijen ingeschakeld:
- Newbase voor het verwerken van contactgegevens;
- Mailchimp voor het verzenden van de nieuwsbrief; 
- Google Analytics, voor de optimalisatie van de Website;
- Hostingprovider, voor het hosten van de Website.

Met deze partijen zijn de contractuele en organisatorische maatregelen
getroffen die zijn vereist bij het uitvoeren van de diensten, waardoor de
persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de eerdergenoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die
verband houden met direct marketing. Diamond FMS verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan andere derden zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien een wettelijke verplichting dit vereist.


Beveiliging
Diamond FMS hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor
passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruikmaken van
diensten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier, zullen wij
in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen omtrent afdoende beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten
Inzage
U heeft te allen tijde het recht om Diamond FMS te verzoeken om inzage in de
van u verzamelde persoonsgegevens te verlenen.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen
dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Rectificatie / verwijdering
U heeft te allen tijde het recht om Diamond FMS te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen:
- In de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;
- Indien U de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en Diamond FMS de
gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;
- Indien Diamond FMS de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een
bepaalde rechtsvordering;
- In de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop.

Wanneer u een verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag Diamond FMS enkel nog de gegevens opslaan, maar deze niet gebruiken voor een van de eerder genoemde doeleinden. 

Bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Diamond FMS staakt de verwerking van de persoonsgegevens
tenzij hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die
zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Diamond FMS heeft het recht de inhoud van deze privacypolicy op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacypolicy worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.


Contact
Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met Diamond FMS via info@diamondfms.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Vragen? Bel onze
klanten­service:
(073) 511 16 29